Algemene voorwaarden de Miefabriek

Artikel 1 – Identiteit van de Miefabriek Webshop

Van der Moolen Foodgroup bv, handelend onder “de Miefabriek Webshop”

Statutair gevestigd: Josinkstraat 21, 7547AA Enschede

Telefoonnummer: 053-4312078

E-mailadres: [email protected]

BTW-identificatienummer NL81.10.62.971B01

KvK-nummer: 08109298

Rekeningnummer: Rabobank 324283040 te Enschede


Artikel 2 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Van der Moolen Foodgroup bv

Bedrijf: de onderneming die een beroep of bedrijf uitoefent en zodanig ingeschreven is in het handelsregister en een overeenkomst op afstand aangaat met Van der Moolen Foodgroup bv; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Van der Moolen Foodgroup bv georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/bedrijf Van der Moolen Foodgroup bv gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht; Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag.

Werkdag: een dag van maandag tot en met vrijdag

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Van der Moolen Foodgroup bv in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Miefabriek Webshop en klant en op elk aanbod van de de Miefabriek Webshop

Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de de Miefabriek Webshop de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de Miefabriek Webshop voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de klant de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.


Artikel 4 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, in het bijzonder de voldoening van verschuldigde bedragen genoemd in artikel 7, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

de Miefabriek Webshop bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de de Miefabriek Webshop niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Ta Ming Webshop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. de Miefabriek Webshop zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de klant elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een veilige webomgeving.

Aan de klant zal de Miefabriek Webshop bij het product meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Miefabriek Webshop waar de klant met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de Miefabriek Webshop deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

d. de informatie over de garanties en service na aankoop;

e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien de Miefabriek Webshop zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten;

de Miefabriek Webshop kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Miefabriek Webshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

de Miefabriek Webshop behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met klant niet aan te gaan. Indien dit het geval is, dan zal de Miefabriek Webshop dit aan de klant binnen zeven dagen kenbaar maken.


Artikel 5 - Het aanbod

de Miefabriek Webshop zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de klant het product goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt zullen deze afbeeldingen zo waarheidsgetrouw mogelijk van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een klant direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de Miefabriek Webshop niet.

Bij een aanbod vermeldt de Miefabriek Webshop duidelijk wat de rechten en plichten van een klant zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de

- prijs inclusief belastingen;

- kosten van aflevering indien van toepassing;

- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de klant deze tot stand kan laten komen;

- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;

- de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten en;

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de klant kan worden geraadpleegd;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;


Artikel 6 - De prijs

Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en bijkomende kosten indien van toepassing.

De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Indien sprake is van producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de Miefabriek Webshop geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, het product met variabele prijzen aanbieden, mits door de Miefabriek Webshop duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.


Artikel 7 - Betaling

De door de klant verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan vooraf aan bezorging van de bestelde goederen.

Indien sprake is van non- of wanbetaling door de klant kan de Miefabriek Webshop, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening brengen mits zulks vooraf aan de klant is medegedeeld.

Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de klant aan de Miefabriek Webshop te worden medegedeeld.


Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten

De klant heeft bij de aankoop van producten gedurende twee werkdagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de Miefabriek Webshop retourneren, volgens de door de Miefabriek Webshop aangegeven redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de Miefabriek Webshop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen onder eventuele verrekening van de kosten van terugzending.


Artikel 10 - Uitlsuiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht wordt door de Miefabriek Webshop worden uitgesloten voor de volgende producten:


die snel kunnen bederven of verouderen;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die door de Miefabriek Webshop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;


Artikel 11 - Duurtransacties

Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de klant altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Artikel 12 - Levering, bezorging en uitvoering

Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten zal de Miefabriek Webshop de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. de Miefabriek Webshop erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de Miefabriek Webshop hiervan melding maken aan de klant uiterlijk vijf werkdagen na bestelling. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de klant bij de Miefabriek Webshop.

Het factuuradres is het adres die de klant aan de Miefabriek Webshop heeft medegedeeld waar de factuur naar wordt verzonden. Het bezorgadres is het adres dat de klant aan de Miefabriek Webshop heeft medegedeeld als plaats van bezorging. De levering geschiedt vanuit Enschede en wordt uitbesteed aan een professionele transporteur. De wijze en tijdstip van bezorging is onderhevig aan de gekozen wijze van uitvoering van de dienst door de transporteur. De klant kan zich hierover niet beklagen bij de Miefabriek Webshop.

de Miefabriek Webshop zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen vijf werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk drie werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar geen recht op eventuele schadevergoeding.

Ingeval van ontbinding op grond van het vorige lid zal de Miefabriek Webshop het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.


Artikel 13 - Garantie

Een door de Miefabriek Webshop, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Miefabriek Webshop ten opzichte van de klant heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.


Artikel 14 - Conformiteit

de Miefabriek Webshop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 15 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, moet door de klant binnen 2 werkdagen nadat het product is bezorgd worden medegedeeld worden. Eventuele gebreken dienen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Miefabriek Webshop.

de Miefabriek Webshop zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Miefabriek  Webshop binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 16 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen de Miefabriek Webshop en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden van de klant worden niet erkent door Oriental Webshop tenzij dit uit geschrifte blijkt. Voor de uitvoering van de overeenkomst wordt Hoofddorp als domicilie worden gekozen.


Artikel 17 -  Aanbiedingen en Acties

 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten, prijzen, etcetera niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right